33.5 C
Tirana
Thursday, July 25, 2024
Tel: 0693049779

Peizaju

0
Chiroulu căt ma yini ma s-faţi ma aspărosu aua la noi,în ţer ma gioacă norl’i negur, îngărcaţ multu greau,ţido s-îmbeati dit tinderea a lungľei...

Poezi dedicată poetulu Mevlud Buci (coleg şi bunu soţ )

0
Poezi pi armâna dedicată alu șițlu și oaspli a njeu: poetulu Mevlud Buci (coleg şi bunu soţ ) 1. La sculia di Sauc ni adunară muşeaţľi...

Minduiri ti romanlu “SOCRAT BUBA”

0
Traduțera pi armăneaști al romanulu “SOCRAT BUBA” di taductorlu Andon Kristo minduescu că esti un evenimnet ti literature armănească. Eu u am căntat ăș...

Urãri lji pitritsem alu gruplu folcloric a hoarljei Mecati

0
Urãri lji pitritsem alu gruplu folcloric a hoarljei Mecati di reghionlu ali Avloni, tsi u pãrãstãsiri cultura anostã armãnescã tu scena a festivalui prdtigos...

“Imnarea e mea poetică”, puiezi lirice pi armână

0
Ligor Thano, poet și scriitor armân, easi dininti a cititorilor armân cu valumlu poetic nou “Imnarea e mea poetică” - Puiezii lirice pi armâneăști....

Capidan Costandin și Marco Grevăñotu

0
Unã leghendã to doi gionj livendz grabuvenj contra amirafljia otomanexcã: 1 Încălcaţ pi cal’i alghi gioñiľi pisti gioñi săntoș ca poñ, călărea Constandinulu și Marculu cu aradha...

Ti multsâ Anij !

0
Multa sănătati ali Sokrat Koreta! S-băneadză tu multsi ani vărtosh! Ti multsâ anij cu sanatate shi haraua!Cu m-bãretsã dzua!

Ti mulţii añi, hăroş Paştili!

0
Di joi ahurhiră strădzerili a Hristolu până sânbâta. Câmbáñili asună l'ileşti. La oara 24.00, sâmbăta seara cămbâñli ahurhiescu asunari hăroasă. Toți criştiñl'iă oară un-alantu:...

Tu 5-li di Apriiru a 1992 – Tirana easti fundatã Sutsata...

0
Ca azã, tu 5-li di Apriiru a 1992 – Tirana easti fundatã Sutsata Culturalã “Armãnjlji dit Arbinushii”. Ti protǔ prezidentu fu aleptu Yancu al...

Budaşeñl’i l’i vătămară

0
Suflă lizva dit amari, Aduți laiă hăbari, Nau amiradzi avdzară, Budaşeñl' l'i vătămară, Dol'i fraț ca un-alantă, Coti cu dzua tăl'eată