Urãri lji pitritsem alu gruplu folcloric a hoarljei Mecati di reghionlu ali Avloni, tsi u pãrãstãsiri cultura anostã armãnescã tu scena a festivalui prdtigos di Ghitocastra dintru Arbinishii! Alãvdari lji pãtrãtseam alu organizatorlotu di ashtlui grupu, numã di numã a loru!

De: Ligor Thano

GIF Image