Ca azã, tu 5-li di Apriiru a 1992 – Tirana easti fundatã Sutsata Culturalã “Armãnjlji dit Arbinushii”. Ti protǔ prezidentu fu aleptu Yancu al Balamaci. Deapoaia eara Vanghelǐ al Shundi… Shutsata anoastã nãpoi continueshti. Dupã aishti doi personalitets ca predjdents ali shutsatã fu Koci Yiancu shi azã esti Ledio Colacu.

De: Ligor Thano

GIF Image