Minduiri ti romanlu “SOCRAT BUBA”

smart

Traduțera pi armăneaști al romanulu “SOCRAT BUBA” di taductorlu Andon Kristo minduescu că esti un evenimnet ti literature armănească. Eu u am căntat ăș pi orighinalu arbiniseaști și njă ari lăsat emocioni variant pi limba anoastră.

Ti a ațea agiumșu tu aisti conclusion di nitraitată a valoriljei artististițiț.

1, D. Andon esti ună intectualu cănăscutu ți u cănoști multu ghini limba anoastă cu noimuri a ljei faonetici, morfologhici ăș sintctici.

1, Ufisităndalui cu căshtigă al noimurli di aleapta arșsii araăpsira a zboarliloru tu frază, că limbăli xeani iu băneadzu zrmănjilji s-influedzu di ațrali limbi ma cu limba abiniseașiti undzeaști.

3, D. Andon u cănoști multu ghini bana frășotească shi dialect a loru ți autoru multu ori și ufliseaști ti carecterizira a peronazhiloru ăș bana a lor nomadească.

4. Mindueascu că traduțrta aștlui roman pi armăna di parta a lui adavdzi ună opera ptrstighoză tu cultura a ghintiljei amănească. Reaspectu ti autorlu d.Thoma Medi ăș traductorlu d. Andon Kristo.

De: Ligor Thano

GIF Image