Un lucr ahtari, di apostul, lu ari faptâ ninti di al doilea alumtâ dit lumi  shi Thimi Simacu. Ma cai ira aistu dascal pasionant, cu suflit mari? Thimi al Simacu s-nâscu tu hoara armâneascâ Nicea,  di Pugradets. El armasi oarfin di ñic shi criscu la unâ streahâ di oarfiñ, Curceauâ. Cara ira dishtiptat, fetsi litseulu român di Ianina. Aistu litseu, cum shi shcoalâ românâ dit mâhâlâlu Sâmtu Nicola, di Elbasan, ashâ cum shi 117 di alti shcoli dit Balcan s-plâtea di statul Român, ashâ cum s-plâtea shi streaha (Casa) di oarfiñ din Curceau. Dupu bitiserea a litseului, el lucrâ ca dascal tu horili dit Arbinishie, anda didea nvitsătură shi n-horili shi turâshtili armâni.
Dascalu Thimi Simacu continuâ s-da invitsaturâ  in hoara Cusova din discritul Elbasan, iu avea multi fumel’i armâni, pânâ ishi la pensie. Contributea ashtilui apostul di nvitsătură armâneascâ shi arbinishească easti niagârshitâ trâ atsel’i tsi avurâ ocazea s-hibâ tu câshtiga a lui shi in contact cu nâs, cu cultura shi shtiintsa a lui. Humorlu a lui cu lizeti, importantsa tsi l’i didea a invitsaturil’ei, nu mash la ficiurits, ma sh-la adults. El eara ma mult di un dhascăl eara shi un bun educator a ñitslor. Omagiul atsel ma mari ti nâs easti tsi noi s-putem s-lucrâm ca el!

De: Andon Kristo

2 COMENTARII

 1. Pi rrămăneshti

  Pogradets = Pugradets
  Cosova = Cusova
  invitsaturâ = nvitsătură
  dascal = dhascăl
  arbinishaescâ = arbinishească

  Ma ghini easti s-li scriats ashi. Pistipsescu că easti ortografia corectă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.