Cu arasta a sãrbãtorirljei di 21 martsu ma postedzu poezi dedicatã a poetilor noştri.

Poetlu, ti fänāruseaşti fărā dānāseari

Cum ti dizmeardi vintulu moli pit hãuri,

Tu dzãli luțiti sum arādzāli caldi di soari,

Şi atumțea elu s hidzi tu ahāndi minduiri….

Poetlu, ămbăneadz namisa di omneaşți hărăi

şi s-astradzi n derta a baniloru a loru,

ți s-mbeati n tută bana a lui pit stihursiri,

Şi pit serturi, dăspărpi, amariciui ăş lăvăşiñ

Poetlu, aducheaşti ahănda a suflitlui niaduchită.

nu dormi cilistisindalui ti agiungiera a ghinețljei,

și adari färă dănăseari stihuri piră-apresu a vrearljei,

și s-härăseaşti ti criştera a fidñului năi cu hărälitică.

Poetlu, maru stihurtor a muşeatuşljei ca steau,

Şi s-mbeati cu doru ți ñ-arsunã cu forță tu cheptu,

Poetlu, ti strigă ti sărbătorira a dzăljui di semnu,

Ti buneața a baniljei şi a Armănamiljei anostră..

De: Ligor Thano, Tirana, la 15.03.2015

GIF Image