Ficiorul alui Vangjeli și Katerina s-ari născut la 14.06.1943 la câsibâlul Curceauâ, tu-unâ familie aromână, meșteri buñi și tiñisiți. di ciliman, ira pâtidzat și ira crescut cu credința ortodoxă. După ce ari terminat școala de șapte ani la 1957, ari continuat Liceul artistic, degă de sculptură. Cu talentul și pasiunea alui ti artă, ari lucrat cu devotate și ari durusitâ  ali Curceauâ numeroase opere de artă, cai mușuteazâ și ază câsibâlul anostru, multe fântâni sculptate pi chiatră, câl’iurii cu cândrâmâ, portrete, șa… PI calitate di artist di chipliseari chetre, opera alui ari loat un loc important la expozițiile naționale cai aru avut loc la iti an tu locul anostru, lucrările alui se află ază la ma multe muzee icâ la multe instituții al locului. Ama pi nângă mesteria pi cai u vrea  mult, părintele Dhimitri ira și un mult bun sportiv, pasionat di sportul Radioamator, creat la 1960 la Albania. Sportivi din tot locul s-aru întrecut să da și să l’ea informații cu „Alfabetul Morse”, ju ari participat la iti an la campionatele naționale și ari agiumsâ rezultate di mult bună calitate.Unâ experiență  lungă ca sportiv și di mulți añi antrenor de adulți tu-un sport cai ira depisit după anii 1990. Părintele Dhimitër Veriga va s-hibe unul din primul inițiatori cai va crea după anii 1990 asociația „Aromani din Albania”. El ari vrut câ dialectul aromân să hibe grit nu numaș acasă, ci și să hibe păstratâ și transmisă de-la multi generațiilor. După răsturnarea  a sistemul dictatorial și instaurarea democrației,  Părintele Dhimtri ari decis să continue școala ta se pregătea ca preft la Biserica Ortodoxă.  La chirișar 1992, dusi laRomânia ta s-ahurhieascâ lextie de Teologie la Mănăstirea „Curtea de Argesi”. Aclo ari învăţat şi pârintele şi martirul patriei, Papa Llambru Ballamaçi. Ari studiat și ari practicat  un an, până când ira turnat  la câsibâlul natal din Curceauâ, ta s-continua eforturile de deschidere a Biserichii „Sfântul Sotiria”. La iarnea anului 1993 la școala aromână “‘Ballamaçi” ira deschisă provizoriu Biserica „Sfântul Sotiria”, ju ari continuat câțiva ani cu aradâ. La 1999, ari sfârsit Universitatea din Pitești din România cu unâ diplomă pi Teologie Ortodoxă. Nincă din primii ani de carieră ari loatâ rangul clerical de Iconom Stavrofor și ira numit Părinte spiritual ti comunitatea alui și ma largu.Totașă, ari continuat lucrările de adunarea a fondurilor și administrare aștilor ti construirea nauâ Biserici „Sfântul Sotiria”, a cui construcție ira faptâ posibilă hârdzitâ ciucuterilor și lucrul ni pidipsit părintelui Dhimitri. El easti evaluat și va s-hibe amintit de credincioși și de toți cetățenii din urceauâ ti contribuția la organizarea sărbătorilor religioase, precum și ti cooperarea de succes cu toate acelelalte credințe. Părintele Dhimitri Veriga este depârtat di banâ di cinci añi, ama tu amintirile membrilor familiei, cetățenilor din Curceauâ și comunității Aromânâ, el va s-rămâne de neagârșat ca Papu Taqi cai ari lucrat cu suflit și devotament ti Biserica Ortodoxă.

Ni agârșâtâ  amintirea alui Pârintele Dhimitri Veriga+

Di: Părintele Andrea Zhurka

GIF Image