Respectarea tradițiilor și zaconilor a minorităților naționale, ama și asigurarea condițiilor di evaluare  aștilor, esti cu mari importanță la procesele di integrare. Vidzutâ la aest context social l’ini expozita ” Inchirdiserea tradițelor materiale” a artizanului Ilir Kaçani la „Galeria de Artă Parking” de nângă Comitetul ti Minorități Naționale din Albania. Autorul esti susținut și aduți prin lucrările alui artizanale trei dimensiuni principale: vrerea ti Albania, respectul ti etnia alui și pasiunea ti libertatea de creație.Minoritatea națională aromână ari adusâ dipriunâ un contribuție aleaptă la dezvoltarea societății albaneze: hârdzită  lucrul, pasiunea, devotatea și alte hârii din aestă minoritate aru avutâ figuri cai sânt alepsi r la educație, cultură, sport, șa. La Albania europeană și în-conformitate cu recomandările UE și cu legea 96/2017 Ti Minoritățile Naționale, toate minoritățile lipseaști să aibă drepturi și condiții garantate ti limba maternă, realizarea identitatea alor culturale ti închirdiserea tradițiilor și zaconilor. Expoziția alui Ilir Kaçani este prima expozitâ a lucrârilor artizanale alui la capitală și l’ini ca unâ mari vreari a autorului ta și prezenta puterea și la Tirana unui public ma mari. La aistă expozitâ sânt prezentate lucrările de artizanat di lemnu, materiale reciclate, nisip, scafe di midie, sirmă, metal, telu, funi, șa, realizate la ultimii 5 añi. Prima  lucrare alui ira unâ cânistrâ d sirmă și di la acel lucr și până ază, cu mult lucr, poate sacrifica, sâ facă embleme, cornize, vaze, șa. Aceea ce ari ahurhit ca unâ pasiune di moment, dupu câțiva añi easti transformat tu-un loc de lucr devotat și cu sfide. Iliri vine dit-unâ di respectatele familii aromâne din hoara Skrofotina din Avlona, și la multe di lucrările alui esti adusă atmosfera baniei din hoarâ combinată cu elemente al tradițiilor aștil’ei minoritate naționale. Răsboilul di nțâseri, tradita firberii râchii, bâterea  a laptili tu turbulițâ, pistuserea religioasă șa sânt câteva din aiste elemente cai aduc atenția asupra închirdiserii bâru-dupu-bâru și asupra nevoii ta s-li țânâ tu bană. Locul di amintari, coasta mardzinea di amare, atmosfera di totâna prezentă a Anvloniei sânt ni dispârțâti tu lucrările alui caracterizate prin arăvdare, perseverență devotatea și vrerea. Expozita vini și sub motto-ul: „ Iți puteari este unâ oportunitate” și  propune să familiarizeaze participanții cu pasiunea ti închirdiserea culturalâ materialâ și imaterialâ. Ază, la ahurhitul anului 2024, pi ahtari inițiative culturale și cu largâ anvileari, esti dzua să ne amintim nîncă unâ oară trecutul, prezentul și viitorul societății europene albaneze se vrea sâ him deadun depriunâ  cu vreare ti locul a nonstru, ti origine, cu respectul ti sacrificiul bârulor pap-stri-pap  veghiarea limbii, tradițiilor și zaconilor al toate minoritățile naționale.

GIF Image