Cu arasta a sãrbãtorirljei 28-29-rs di Brumaru ma postedzu poezi defidacatã a martirloru anoshts. Numa ashtlui martiru u tsãni sculia di Grabova(Greava).

Corrieru partizan

– dedicat a martirului Coli Baba –

– Baladă –

1.

Cai nu ari căntat cu suflit ti voi gioñăl’i corrierl’i partizañ,

ma tini, alăi gioni Koli Baba, ai arămasă ti noi ca exemplu,

patriot maru tru sufliţl’i anoşti, gioni tiner gărvăñotulu,

nifricuşit dit ţiva, tăñăsit tru viaţea a tea di yinţ añ.

2.

Singur tini ai ştiută ghini căt cu greali ş-aspărăoasi,

aţeali dzălăli a tali famoasi pi munţ părţ di părţ,

cănd îľi ţinei comăndzăli partizani purtandalui cărţ,

şi ai hipt tu gioc bana a ta tinăroasă caişti căt ori.

3.

Cănd tru aţea dzuă lai, urrutoasă ti închisi ş ca totnea,

di cu tahina tru misionulu nău ninga ni inşit luñinea,

imneai pit aţea păduri verdzoasă di vecl’i masni,

niştiuta pri ascumta ţă eara adărat moartoasea pusi.

4.

Ţă strigară cu agra tradidorl’i fără pisti pri arbiniseaşti:

“Nu ai scăpari, a lăi gioni, s-ti dai i cama ghini tă tini,

nu ti vătămăm, că eşti ficiuriţ nicoptu şi ni yini rrău,

că eaşti arăsu dit partizañăl’i, ninga eaşti multu nău!…”

5.

“S-ştieţ ghini tuţ voi traditor, duşmañ urruţ ş-lăvoş,

îľi u şti că scumpă ñă í bană, nu s-alăxeaşti nică cu părău,

ma Koli Baba nu s-da, că nu easti ca voi cu zborl’i alăvdoş,

nu va aruşinarea a gioneaticlui nănti că s-da suflitulu a lui nău!”

6.

Aşă dzăsi cu gionoasă ş-di unoară amină pisti năş elu,

aură căt pătu, giucă ca telemot loculu, foc s-apreasi întreagu,

ma Koli Baba nu s-deadi, stătu ca gioni pisti gioñ împrostu.

De: Ligor Thano

GIF Image