Cu ocľiu a soarluui ñ-intreaş tu inimă,

Hiu somnurosu, yinisu niaduchitu.

ciuciuredzu zboari, ñ-sparu ca nyísu,

Cu aghiusiri ñi s-aprucheaşti ca avră.

Iu ti duţ tini luñină, cu jgľioată ayiusită,

Mi cilistisescu s-ti acaţu ma dot nu ti acaţu,

Mini hiu tu chirolu a meu, ş-nu hiu amnatu,

Ocľiu a ñeu cu a tău ma cafti s-agiocă.

Ntru dzăli cu soari mini s-ti acaţu nu pot,

Tini ñ-fudz cu avrápa ş-ñi s-faţ avră,

Ñ-inţără n suflitu ş-ñ-aprintzi foţ,

Fotisia ñ-u cărteaşti, cănticlu trimbură n budză.

Nu ti acurñ-ti multu, tini alăi oaspi bunu,

Cu ocľiu a soarlui ñ-u disfaţ pingieri,

Zborlu a tău ñieri, tu munţi u ari şoputlu,

Pisti budzăli a meali ñ-ľi aprindzi focuri.

Dit aistă inimă a mea pirăfocăoasă,

s-apreasi vreara iftihia eftihisită,

dzăli s-feţără muşat, stihuri di puezi,

Ñ-u azguñiră auşatcu aşă ca niaduchiri.

Fak s-ţ-dzăcu un zbor hărăsitu

Nu fudz luñină, steau stărlucită,

Stă tu inima a mea di dor durusită,

La mini ca diamantu ti adusi Dumnidzău.

Semnu: Poezi di Kristina Demir Doice

Tradus pi armăneaști di Ligor Thano

GIF Image