Casa a Thanolarloru (u clirunumseashti Ndrio Thano)

Aistă casă esti di pisti 250 di anji shi ma nănti. Goală lji esti faptă adreari tsănutăndalui aistă mutrăta di mastrulji grâveanj. Ază aistă casâ u clirunumseashti stărnipotu alu Sipiro Thano, hiljiu a lui Vasil(Sila) Thano shi tatisiu alu Cena Thano shi nipotlu a lui Ndrio Thano. Dintră aistă taifaâ mari shi alăvdată armănească au inshită multu gionji shi gioani tinjisits, tsi lji au dază numă mari s ljei, ca oamnj alepts ali ashtljei enclavă cu traditsi atmăneashtsi tsi ari arăspăndit Grabuva(Greava) tu eti. Dit aistâ soi suntu mpărtsăts shi săntu dusă Moscopulea fratsilji alu Spira Thano Cuzma Thano, shi Leksi Thano. Ncăt hiljiu alu Cuzmai: Monci Thano shi hlijiu alu Leksi, Llazar Thano săntu dipunat Curceaua iu săntu stabilizăt. Thanollarlji ali ashtiljei taifă suntu stabilizat dupu Alumtilijei a doljiljea Njoxa(Elbasan).

La aistă casă mi amintai shi mini shi Dhimitrachi un fratslji a mei. Di la a aistă casă nchidi călătotira a mea shi alu apropiartsloru a njei. Di la aistă hoară tsi ari futâ căsăbău(shec.17-17-ts) hiu fotisită ti scriari a cărtsloru a meali.

Di Ligor Thano

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here