Nãnti cãnd ni alãsã poetu maru arbinesu Dritero Agolli u tradush pi armãneashti aistã poezi:

Nj-spãrea candea to aveam agãrshit shi tu yisu,

Ma tini iuvea in fuirea a mea aveai shidzutã,

Shi una dzuuã cãnd tu cãsãbãu inã ploai vãngrã,

Nj-inshish niashtiptata tu asfaltulu aspãlatu.

Cu încortoari njits s-umplu asfaltlu shi pãdina,

Cu încortoari njits shi frutula.

Tini stãteai neamsea di eli shi arãdeai

Cu budzãli musheatushi…

Shi nu shtieam iu ieaream

Neamsea a încortoarloru, icã a chiticuni a ploailjei tufoasã

Îndreaptu atsãia mi aprucheam

Ca aprucheara tu yinsu.

1971 – Dritero Agolli

tradus pi armăna

di Ligor Thano

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here