10 Maiu 1905

Mult aulmtâ-alumtâtor

Suti di añi ti limba a lor

Pânâ scoasirâ ațel Ferman

Di-a Sultanlui Perandor !

Al  Costandin Belemace

Un bârbat armân cu minti

Cai lucrâ și scriirâ

Himnu a-lui ni scoalâ mproșt

Gura cântâ sh-ntramurâ.

Al  Nicolae Batzaria

Când aleg “Paravulii”-li

Budza ñ-neadzi pi arâs

S-nâ bâneadzâ numa a-lui

Ti humor n-oari ca nâs.

Al  Zicu Araia

Ața hoarâ Sanmarina

Tora faptâ câsibâ

Ma un cântic ca a-tâu

N-oam avdzatâ iuva mâ.

Al  Gheorghe Perdichi

Un vultur stri Perivoli

Anda treați chindureaști

Suflit alb al Gheorghi a-nostru

Ca ‘nâ țearâ nsus luțeaști.

Al  Nicolae Velo

Alâvdatâ sh-zilipsitâ

Doarmi-doarmi Moscopole

Pisti șapti oahti analti

Si avdi cânticlu al Velo.

Al  Nuși Tulliu

Vintul sulfâ ma nu-aduți

Niți zbor, niți flueari,

Niți cloput di birbeți

Boațea al Nuși di plândzeari.

Al  Marcu Beza

Loara valea-valea oili

Pitu mardzina di aluñ

Picurarlu Marcu Beza

Ti-aștiptâm, când va s-dipuñi ?

Al  Costandin Colimitra

ș-altâ banâ ma s-aveai

Tut ti Pleasa va s-cântai

Laclu mari ca l’ilii

E bueau ti a-tâu cundil’iu.

Al  Nida Boga

Unâ Epopei

Ti Soarli a nostru

Nida-Muscopolea

Ca un brad împrostu.

Al  Tiuhar Mihadaș

Dau țer apreasi

țâ undzescu ca prinț

A trilea eșt tini

Mihadaș ca sâmtu.

Al  Hristu Cândroveanu

L’i adunaș  tuț deadun

La “Un veac di poezie aromânâ”

Ciudusiț armân di mușuteațâ

A clasițlor di aeri, azâ ș-toatâ bana.

Al  Gheorghe Murnu

Când fug armâl’ii tu arniu

Cu limba a lor ș-cu Hlamburâ

Ambâtat di harau Gheorghe Murnu

Inima l’i cântâ, mâna l’i ntramurâ.

Al  Ionel Zeana

Tu aestu țeru arați ngețu

Him di-a loclui tu Balcan

A vinițlu dupu noi

Ionel spuni câ easti armân.

Ali Vanghea Mihañ-Steriu

Celnicâ eșt di inimâ

Luñisitâ eșt di minti

Vanghâ-Vanghâ capidanâ

Ti armânami stradzi ninti.

Al  Dina Cuvata

Tu a-ta “Sârmânițâ”

Ligânash un nat

Limba armâneascâ

Ca soari di a-naltu.

Al  Spiru Fuchi

Tiș ca “Soari disicat”

Așâ nâ râspândim noi

Ma armasim sârâñ di soari

Ta s-li adunâ niscânț gioñi.

Al  Ilia Coloñea

Ma s-cafț cupii di oi cu cloputi

Ma s-cafț fântâna sum alun

La poezia al Ilia va s-ti aliñ

Aclo va s-ti agârșâșt, nu va s-dipuñi.

Al  Manol Bașu

Ața hoarâ “Andon Poci”

Ari numâ, isturii

Al’ei boați armâneascâ

E tu a-ta poezii.

Ali Sirma Guci

Ia sculaț armâñi, sculaț !

Culindi s-nâ culindaț.

Zboarâ curati armâneșt

Dipriunâ s-nâ hâriseșt !

Ali Sirma Granzulea

Cum cânțâ tine ti armânami

Dit inimâ si zvoami boațea

S-ai harauâ toatâ bana

Tini Sirmâ, sora a noastâ !

Andon Kristo

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here