Pãrinteasca Dimãndare esti imnul Armãnjlor, fapte di Constantin Belemace tu anu 1888 tu Bucureshci.

Pãrinteasca dimãndare

Nã sprigiurã cu foc mare

 Frats di dadã shi di tatã

Noi, Armãnji di eta tutã.

Di sum plocili di murmintsã

Grescu a noshci bunj pãrintsã:

 Nathimats mãri s’aibã ãn casã

 Cai di limba lui s’alasã     

Cai sh alasã limba lui

Slu ardã pira focului

Si s’dirinã yiu pri loc

Sãi si frigã limba ãn focu.

 Nãs ãn vatra-lj pãrinteascã

Pi fumealjã snu sh’hãrseascã

Di fumelãi curunji snu bashe

Cai fudzi di a lui mumã

Shi dit pãrinteascã-lj numã

Fugã’i doara Domnului

Shi dultseamea somnului

Njic ãn leagãn snu ãnfashe.

Cai fudzi di a lui mumã

Shi dit pãrinteascã-lj numã

Fugã’i doara Domnului

Shi dultseamea somnului!”

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here