Adzâ redacția armâneascâ umpli 30 di an’i di la prota emisie pi armâneaști.

Prota emisiuni radio pi armâneaşti fu pitricutâ tu eter tu dzua di 23 Marţu, anlu 1991, ti ascultâtorl’i dit zona Balcanicâ: Vâryâria, Gârţia, Serbia, Republica Machidunia di Nordu şi Albania.

Ninti cu-ndoi an’i, emisiun’ili a noasti ahurhirâ s-hibâ spusi pi Internet şi aşi, adzâ pot ta s-hibâ apruchiati di armân’il’i di iuţido.

Pareia noastrâ Aurica Piha redactor, Tașcu Lala redactor și Toma Enache redactor coordonator, cu aista furn’ie mindui s tin’iseascâ armân’il’i di tutâ lumea ți alumtarâ ili alumtâ ti cultura armâneascâ cu nâscanti diplomi.

Diplomi di excelență Post Mortem:

Mita Papuli, ca activistu tutâ bana ti Armânamea dit R. Makidunia di Nordu și di iuțido

Agapia Ciumkovska, ti scuterea tu migdani a culturâl’ei și limbâl’ei armâneascâ , cata cum și pricunuștearea ca limbă ufițialâ Krușuva

Toma Musa, ti tut lucurlu organizatoric tu ipotisea di Prezidentu a Sutsatâl’ei Armâneascâ dit Arbinișii cata cum și cântâtor a căntițlor ma vecl’i i cantautor a aților må noi, fapti cu miraki di elu.

Chirana Darlaiane,

ti tut ți feați ti andruparea juridicâ a suțatilor armânești

și a manifestarilor culturali armânești.

Toma Cardula di Krusuva-ti tut lucurlu ti Armanami, anyrapserili istoriți

Parascheva Petrovska – duruta și profesionista jurnalista di la redacția di televizie TV Scanteaua di Scopje, ti tută activitatea.

Diplomi di excelenta ti cultura armâneascâ:

Oana Mihaela Glasu – ti striduțearea pi Romana a cartil’iei al Thanas Medi

Thanas Medi, ti cartea”Ațel dit Soni zboru al Sucrat Buba”

Kira Manțu și Yioryi Exaryu ti Antologia di poezie armâneascâ apridusâ ti prota oară pi gârtseaști, Avigljtori di zboară

Nicolae Saramandu – ti tutâ activitatea ligatâ di cercetarli lingvistiți ti Armân’il’i dit Balcani

Cornelia Golna – ti cartea Eroi pătați

Maria Bara, ti apriduțearea ti anami pi armâneaști, ti cartea Iroi lăspusiț”

Dini Trandu ti Academia și Vivlioteca Armâneascâ

Elena Gheorghe ti promovarea a muzicâl’ei armaneasca la marli Concertul “Luna Alba” si pi tuta media

Diplomi di tin’ie ti muzica armâneascâ și media.

Sirma Guci – ti căntițli ti ficiuriț

Sofia Vasilescu-ti dauli ansambluri di căntic și gioc armânescu și promovarea tu lumi

Dimitri Coconis – ti Video CD : Dit arhiulu al Dimitri Coconis

Armânamea Media-ti dari curayiu ti Media armâneascâ tu aestu kiro Diploma ti tuti cilastârerli di până tora si ti duțeari må largu a lucurlui

Ti Suțata Armâneascâ di Veria – ti tut lucurlu și ti piesa di teatru “Cuscra pîrvuljiatâ”

Ti Thede Kahl – ti studiili ti Arman’i dit Balcan’i și macsus platforma Vlahii

Lucia Butcaru – ti masturlâchea ti adrari stran’i armânești

Kira Hagi-ti promovare portu armânescu la expoziții multiculturali

Andon Hristo ti sccuteari armâneaști cartea al Tanas Medi și ti Media armâneascâ.

Sursa: Redacția armâneascâ RRI

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here