Ale hiljiã mari di Dade tinjisitã armãnã 
shi di tatã multu cãnãscutu armãnu gãrvãnjot,
tsi ti aminteash shi ti criscush tu Vurgãrii,
Iu agiungesh zugrafã mari ali lumiljei,

coshtintsã cã rãdãtsinã autencã a ljei, 
dit arãzga a fratsloru zugrafãnj (Cetiri)”patru”,
tsi au adreatã cu afreski shi iconi a biseartsloru,
tu ntrega pensula a Balcanlui
pãnã tu a sonlui ali ascãptata a baniljei,
tsk lji firma opuri a loru “Fratslji patru di a pultiljei Gresvã”
 
ti atsea lji acuitescu cu aisti stihuri a meali modesti, 
hãrãiliticu cã ai futã shi tini unã di elji,
tsk aunt arãspãnditã pit lumi mushteatsli arali,
 
dit a unei zugrafã mari modernã di la noi,
lãsãndalui urmi ahãndãoasi tu arta ali lumi,
ncljimãnda di anana a tea “Picaso cu fustani”!.. 
Tirana, la 22.08.2014

Di Ligor Thano

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here