Di Ligor Thano

Costa Guli si-amintă pi 21-li di Şcurtu 1916, tu cunuscuta hoară armănească Livădz dit Gărţii, ănhiinţată aoa ş-vără 200 di añ di armăñľi ţi s-trapsiră di Gra­musti, marea pulitii armănească aspartă di turţă şi di derbederľi.

După ţi bitisi şcoala primară tu hoara iu si-amintă, Costa Guli s-mută cu tută fumeaľa ăn 1926, tu Silistra-Romănia. Liceulu ăl feaţi Silistra iu avu ca dascal mult cunuscutlu filolog armăn Pericle Papahagi. Dus Bucuresti, Guli să-nscrie la Facultatea di Literi şi Filozofie şi la Facultatea di Drept. Işit avucat, lucră Bucuresti pănă tu anlu 1973, căndu fu scos la pensii şi muri, tu Bucuresti, pi 9-li di Alunar, 1985.

Costa Guli easti di aţeľ cama mări poeţ armăñ dit a doaua giumitati a aiştui secol, cum va s-veadă dit aestă protă carti ţi cuprindi maş ună ñică parti di tut ţi ari el scriată. Căt avea bănată, nu putu s-tipusească vără carti, cu tuti că fu aţel ţi ănhiinţă şi condusi mulţă añ Cenaclul Literar George Murnu di Bucuresti; nu fu dip agiutat şi nu avu iftihia si-ş veadă tipusit macarim aestu volum, tu versiuni paralelă: armănă-romănă. El muri cu aestă mari amărăciuni suflitească, ma posteritatea, cari totna faţi ndripati, va-l cunoască aşi cum easti şi va lu-arădipsească pininga-aţeľ cama mări poeţ armăñ clasiţ.

POETLU

Aţel ţi plăndzi căndu di pi pom

Cad frăndzăli di vimtu-ascuturati,

Aţel ţi poartă n suflit adunati

Durerli ş-vrerli a catiunui om;

Aţel ţi ari minduiri curati

Ca apili di izvur căndu zvom,

Aţel ţi-alumtă s-nu-aibă n lumi trom

Ş-măxăñľ-a omlui s-crească cu-arăhati;

Aţel ţi ţăni braţăli dişcľisi

Ca un apanghiu ăngăldzăt di soari

Ti-a oamiñlor măraţ nifapti yisi,

Cu ărchili ngľiţati di arcoari

Tu azbuirarea-a lor pit vimtu, şcretlu,

I-aţel cu numă di-amiră: poetlu.

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here