Tatâ a nostru cari eshti-n tseru,

s-ayiseascâ numa a Ta,

s-yinâ amirâriljea a Ta,

s-facâ vrearea a Ta,

ashi cum ân tseru

ashi shi pisti locu.

Pânea a noastrâ

Atsea di tute dzâlele,

Dâ-nâ-u a nao adzâ,

Sh-nâ ljartâ amârtiili a nostre,

Ashâ cum ljirtâmu shi noi,

Unu a altui.

Sh-nu nâ du pri noi la cârtire,

Ma nâ aveaglji di atselu arâu.

Câ a ta easte amirâriljea

Shi putearea a Tatâlui,

A Hiljilui shi a Spiritului Sântu,

Tora,totâna shi tu eta a etelor.

            Amin.

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here