Hâ, blâstimat atsel nat arbinescu
Tsi aestâ limbâ di Dumnidzâ
Dimândatâ di pâpânj
Nu lu nchirdisescu a fumel’ii

Sh-atsilui si uscâ gura
Tsi alasâ aestâ limbâ sâmtâ,
Tsi pi altâ limbâ, fârâ di ananghiâ,
Greashti sh-limba a-lui alasâ !

Transpuneari: Andon Hristo
———— ——— ——— ——— ——
Ps.     G.Fishta ira un preftu Catolic di Shcodra, Arbinishii.
Aestâ poezii elu  u ar scriiratâ aoa sh-vârâ 90 di anj ma ninti, când Arbinishia avea, ca noi azâ, problema ali limbi.
Easti unâ paralelâ cu “Dimândarea Pârinteascâ” a-lui Costandin Belemace, cai u ari scriiratâ mult ma ninti di preftul aestu.
Nitsi un nu easti mâtisit s-u corecteadzâ aestâ blâstimari al G.Fishta. I câ di tihia ali Isturii, ama poati sh-di frica câ s-nu l’i acatsâ blâstimarea, arbineshiâ u cunuscurâ, vighiarâ sh-u prucupsirâ limba a lor.
Poati sh-noi su avem ahtari tihi?
Poati, ama aestâ si spindzurâ mash di noi, di lucrul concret, cu minti, a-nostru….
Cu tinjiseari: Andonhttp://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://arumun.com/2020/10/18/at-ghergh-fishta-4.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here