Escu adunat cu Dada Terezâ în primuveara 1992)

Tu câsibâlu Elbasan, Arbinisii; Fondaționul “Caritas” aduțeaagiutâr ti populul aștilui câsibâ. Avea loatâ cu rentâ unâ casâvecl’iâ tu centrul a câsibâlui. Ața casâ avea nevoi tindridzeari. Vinirâ surârli ali Dada Terezâ la ofisea iulucram ca șef di finanțâ la Comitetul Eczecutiv a câsibâlui și ñispusirâ câ pradziâ ti ndridzeari, nu va s-li da tu mânâ a mastrulor, ama va s-li bagâ tu contul bancar a Comitetetului, dapoea masturl’i s-li l’ea la bancâ.

Deadun cu primarlu a Comitetului, Arghir Panariti, un armân diorighinâ, nâ dusim la aestâ casâ iu aflâm și dada Terezâ.

Când intrâm tu udâlu a l’iei, si sculâ mproastâ, tut cu arâslu ti l’iluñina ntragâ  fața a l’iei cu sufuri. Nâ mutrim tu ocl’i și a ñia ñ-si pâru canda aveam dininti unâ l’ilii mari, limbitâ, ahândoasâ, di nâși canda inșea scânteali.

Minutâ di trup, nvâscutâ sîmplâ, di astumsina ñi-aru armasâațel’i ocl’i ti tutâ bana.

Am vidzutâ mușuteț tu ntragâ lumea din Balcan, Europa, USA, am vidzutâ picturi, mușuteț ca paradis, ama ahtariimpresion ca ocl’i ali Dada Terezâ, nu am avuâ cama mari.

Așâ, di truplu a l’iei, di humanitatea fârâ soni, ñ-si pâru tișca ATA a-mea… ți u am tu ocl’i, tu minti ș-tu inimâ !

Andon Kristo

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here