Ază poetlu și scritorlu arbinișeacu Isnail Kadare upleaști 86-ți di anji ți nu ari dånăsità scritura a lui faptàndaui a cunuștera ali culturi, traditli abinișusți ntru ntregă lumea. Pit cala a lui him inspireaț și noi autorlji armănj di aveam dată contributu anoastru ti cultura armăneacă. Ti atsea la s-lji urăm a lui bani lungă și creați càt ma agiutu ti operilji a lui tu yinitorlu!

Cu aistă arastă ma postedzu poezia a lui CĂNJINĂ tradus di mini dit orighinala pi armăna:

CĂNJINĂ

Ndau chicuti di ploai cădzură pi geami

Ti tini mini niaștiptata achixii cãnjinã

Doilji bănămu ntru idyea căsăbă

Și arali ni videmu, căt pi arali.

Și nj-spăru năheamă ciudusită

Cum vini aistă toamni, aistă dămneță.

Țerlu ntunicatu fără leliți

Și ploilji namisa fără curcubei.

Și dițera veclji alu Heraclitu

Ți nj-s-aminti ază ti dracu:

“Diștiptațlji suntu diadun tu lumi,

Ncăt mpărțăț suntu goală doarmitorlji.

Ntru ți yinsu avem cădzut ahăt atău,

Ți vahia dot nu ma ni diștiptămu?…

Ndau chicuti di ploai cădzură pi geami

Ti tini mini niaștiptata achixii cãnjinã.

Di: Ligor THANO

GIF Image

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here